ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Ця публічна оферта про надання коштів та іншого майна (на далі – Оферта) в якості пожертви фізичних та юридичних осіб (надалі – Пожертводавець) спрямована на невизначене коло осіб та є публічною пропозицією ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ГО ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», в особі Голови Правління Швеця Антона Андрійовича (надалі – Організація), укласти договір про надання членських внесків/пожертви на наведених нижче умовах:

1. Загальні положення

1.1. Договірні відносини мtіж Пожертводавцем та Організацією оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://sokyra.space у відповідному розділі кнопки “СПЛАТИТИ”, означає, що Пожертводавець, незалежно від правового статусу (фізична особа, юридична особа), згідно чинного законодавства, прийняв умови Договору публічної оферти (акцепт), які вказані нижче.

1.2. Цей Договір є публічним, тобто відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Пожертводавців.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “СПЛАТИТИ”, яким Пожертводавець надає згоду здійснити пожертву.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

2.1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://sokyra.space, що містить пропозицію Організації щодо здійснення пожертви, спрямовану невизначеному колу осіб.

«Акцепт» – прийняття Пожертводавцем пропозиції Організації, щодо здійснення пожертви, шляхом її сплати на розрахунковий рахунок Організації.

«Пожертва» – безоплатна передача Пожертводавцем коштів у власність Організації для наступного використання для досягнення статутних цілей Організації, передбачених Статутом Організації.

«Пожертводавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://sokyra.space та мають намір здійснити Пожертву.

«Організація» – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ГО ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА», що зареєстрована та провадить свою діяльність згідно Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» інших актів законодавства, в тому числі збирає пожертву за допомогою Веб-сайту https://sokyra.space .

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

3. Предмет договору

3.1. Предметом цього Договору є безоплатна та добровільна передача Пожертводавцем у власність Організації грошових коштів шляхом здійснення пожертви на забезпечення статутної діяльності Організації.

3.2. Виконання сторонами цього Договору не має на меті отримання прибутку та його розподілу або будь-яких благ для жодної із сторін.

4. Права та обов`язки Організації

4.1. Продавець зобов’язаний:

  • виконувати умови даного Договору;
  • використовувати сплачені кошти Пожертводавцем виключно для виконання Статутної мети Організації та умов цього Договору;

4.2. Організація має право:

  • за згодою Пожертводавця змінювати напрями використання пожертви в рамках Статутної діяльності Організації.

5. Права та обов`язки Пожертводавця

5.1. Пожертводавець зобов’язаний:

  • Ознайомитися із умовами цього Договору.

5.2. Пожертводавець має право:

  • здійснювати контроль за використанням Організацією пожертви за цільовим призначенням.

6. Строк збирання коштів

6.1. Публічний збір коштів триває до моменту припинення діяльності Організації (шляхом реорганізації чи ліквідації), якщо інший строк не буде визначений рішенням Організації, про що Пожертводавець буде повідомлений шляхом розміщення відповідної інформації на сайті: https://sokyra.space .

7. Порядок сплати та використання Пожертви

7.1. Використання пожертви здійснюється відповідно до цілей, визначених статутом Організації, Законом України «Про громадські об’єднання» та Податковим Кодексом.

7.2. Пожертводавець може сплатити Пожертву наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Організації, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

2) Кредитною карткою наступного типу:

  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • Mastercard Electronic
  • Maestro

3) будь-яким іншим способом за домовленістю з Організацією.

8. Відповідальність сторін та вирішення спорів

8.1. Організація несе відповідальність за порушення умов цього Договору та використання пожертв всупереч порядку, встановленому цим Договором, відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно з міжнародним та українським матеріальним і процесуальним правом.

9. Інші умови

9.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

9.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

9.3. Всі суперечки, що виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Сторони можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

9.4. Організація має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Пожертводавців. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

9.5. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://sokyra.space (заповнення реєстраційної анкети) Пожертводавець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних.

Для цілей, передбачених цим Договором, Пожертводавцю Організація має право направлятис листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Пожертводавця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

9.6. Пожертводавець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: розміщувати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у разі потреби). Організація бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім випадків, передбачених Законом, в тому числі на також на запит компетентного державного органу, ухвали суду, тощо).

9.7. У випадку небажання отримувати розсилку, Пожертводавець має право звернутися до Організації, написавши заяву про відмову від отримання новинних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.